Lever ni upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö?

Från den 31 mars 2016 gäller en ny föreskrift (AFS 2015:4) inom arbetsmiljö som berör alla arbetsplatser.

Syftet med den nya föreskriften är att skapa en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss. Det handlar om socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.


Vestras arbetsmiljöenkät följer upp och utvärderar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer. Enkäten följer upp:

Alla medarbetare

Alla medarbetares upplevelse av sin arbetssituation med fokus på arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling och socialt samspel.

Chefer/arbetsledare

Chefernas/arbetsledarnas förutsättningar för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren

Vilket ansvar ledningen tar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet fungerar. Det gör arbetsgivaren genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att undersöka arbetsmiljön, bedöma risker i arbetet, vidta åtgärder för att förbättra och sedan följa upp åtgärderna.

Varför en utvärdering?

Delaktighet

Gör alla medarbetare delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Kartlägg

Skapa en bild av hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen.

Dialog

Skapa en dialog om arbetsmiljön utifrån resultatet av enkäten.

Utveckling

Resultatet av enkäten och dialogen ska fungera som underlag för nästa steg i arbetsmiljöarbetet.

Har ni behov av en utvärdering av organisatorisk och social arbetsmiljö inom er organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Behöver ni ytterligare hjälp? Vestra samarbetar med professionella föreläsare/utbildare/konsulter inom arbetsmiljöområdet.

Våra kunder