En huvudidé bakom den strategiska medarbetarundersökningen är att tydliggöra gapet mellan den idealbild som återfinns i företagets styrande dokument och hur verkligheten faktiskt ser ut.

Går ni i tankar om att genomföra en medarbetarundersökning inom er organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation med er medarbetarundersökning.

Detta gap ska sedan fungera som utgångspunkt för det utvecklings- och förändringsarbete som följer efter presentation av rapporten. På sikt ska organisationen, under ideala förhållanden och genom olika utvecklingsinsatser, minska gapet mellan önskat läge och nuläge.

Strategiska medarbetarundersökningar har tre kompletterande syften:

1. Företagsstyrning

2. Ett verktyg för utveckling och förändring

3. Ledarutveckling

Företagsstyrning betyder i det här fallet att undersökningen syftar till att hjälpa företaget att gå i en önskvärd riktning, dvs ungefär såsom det är beskrivet i figuren ovan. För att det ska bli möjligt anpassas först frågeformulär, språkbruk, nyckeltal, rapporter etc till företagets mål och strategi. Resultatet ligger sedan till grund för ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete på alla organisatoriska nivåer i företaget.

Skälet till att ledarutveckling är en fundamentalt viktig del i den strategiska modellen är att närmaste chefs ledarskap är den överlägset viktigaste förklaringen till varför en viss enhet fungerar bra eller dåligt och är också en avgörande påverkansfaktor på företagskulturen. En bestående förändring är helt enkelt knappast möjlig utan att närmaste chef också förändrar sitt sätt att leda verksamheten.

Våra kunder