Medarbetarundersökningar används idag regelbundet i många företag. Benämningen är egentligen missvisande eftersom de som regel syftar till något mer än att genomföra en undersökning. Trots att syftet ofta är diffust lägger företagen årligen ut stora kostnader, resurser och tid på dessa undersökningar. Det saknas inte sällan kunskap om hur de ska genomföras på ett genomtänkt sätt vilket gör att många misstag begås. En hög andel av undersökningarna ger därför inte förväntade effekter.

Går ni i tankar om att genomföra en medarbetarundersökning inom er organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation med er medarbetarundersökning.

Denna bok syftar till att sprida kunskap om hur medarbetarundersökningar kan genomföras på ett professionellt sätt då syftet är att fungera som ett verktyg för företagsstyrning, utveckling och förändring. En grundläggande framgångsfaktor är att anpassa upplägg och genomförande till varje företags speciella strategiska inriktning och verklighet.

Boken vänder sig i första hand till personalspecialister och chefer i företag som arbetar med, eller planerar att arbeta med, medarbetarundersökningar samt studerande i personal- och arbetslivsfrågor, psykologi och företagsekonomi.

Beställ ditt eget exemplar av boken

Du kan beställa ditt eget exemplar av boken hos Studentlitteratur.

Våra kunder