Är samarbete mellan interna arbetsgrupper alltid bra?

Internt samarbete mellan två enheter betraktas allmänt som något som alltid är bra. Ju mer internt samarbete mellan enheter desto bättre. Enligt professor Morten Hansen på University of California i Berkeley baseras denna självklarhet på ett falskt antagande. Samarbete mellan två organisatoriska enheter kan i vissa sammanhang i själva verket vara dåligt. Det kan kosta betydligt mer än nyttan med samarbetet, kan ta ifrån fokus från andra viktigare uppgifter och minska produktiviteten.

Hansen menar inte att internt samarbete mellan interna enheter alltid är av ondo, tvärtom. Det är ofta bra, men man ska vara medveten om när samarbete är nödvändigt och när samarbetet kan få negativa konsekvenser. Det gäller alltså att inte uppmuntra samarbetet mellan två enheter för dess egen skull utan det bör alltid finnas ett syfte, och någon form av fördel eller vinst, med samarbetet.

För att skilja mellan gott och dåligt internt samarbete bör en organisation, enligt Hansen, alltid ta ställning till följande tre faktorer:

  1. Vilken vinst eller fördel kan samarbetet ge?
  2. Alternativkostnader: finns det intäkter vi går miste om genom att lägga ned tid på ett samarbete?
  3. Kostnader: vilka direkta kostnader är förknippade med ett ökat samarbete mellan enheterna?

Källa: Morten Hansen. When internal Collaboration is bad for your company. Harvard Business Review, april 2009.

Vad är ett bra internt samarbete mellan två enheter?

I Vestras medarbetarundersökningar, och i Feedback On Demand, följs det interna samarbetet mellan enheter upp. Resultaten från dessa utvärderingar visar att det ofta finns mycket stora variationer i samma företag hur det interna samarbatetet uppfattas. Vissa enheter har nästan 100% nöjda interna kunder, medan andra hamnar på så låga nivåer som 20% nöjda. I genomsnitt brukar ca 60% vara nöjda med hur det interna samarbetet med en viss enhet fungerar. Det är klart lägre jämfört med hur pass nöjda externa kunder brukar vara, som i genomsnitt brukar ligga ca 10-20% högre.