Våra läsvärda artiklar

Här hittar du ett antal läsvärda artiklar

 • Hem /
 • Läsvärt

Vilka ledarbeteenden är viktigast?

Ämnet Ledarskap genererar årligen en mycket stor mängd nya böcker och forskningsartiklar. I denna artikel ska vi försöka reda ut vad som framkommer i litteraturen när det gäller vilka ledarbeteenden som är viktigast för att nå framgång. Den största mängden litteratur om ledarskap är inte forskningsbaserad utan bygger oftast på eget tyckande eller ibland egna erfarenheter som chef. Många böcker handlar om hur ledarskap ska tillämpas i en viss situation eller bransch, t ex i skolan, i kreativa organisationer, i politiken etc. Men det mesta av ledarskapslitteraturen saknar alltså vetenskapligt stöd.

Läs mer...
 • Vestra

Vad är Positiv psykologi?

Martin Seligman är en tongivande amerikansk professor i psykologi som genom åren forskat om skiftande ämnen såsom depression, inlärd hjälplöshet, optimism och gränserna för vad en människa kan förändra. Under de senaste tio åren har hans fokus varit vad som numera kallas Positiv Psykologi. I grova drag kan man säga att positiv psykologi handlar om faktorer som påverkar människans välbefinnande och lycka.

Läs mer...
 • Vestra

10 sätt att förstöra en muntlig presentation

Många föredragshållare saknar förmåga att få åhörarna att lyssna. Chris Anderson, som är redaktör för föredragssajten TED Talks, har delat med sig av sina bästa tips för att föredraget ska engagera åhörarna. De olika föredragen har hittills setts mer än 1 miljard gånger. Dess popularitet beror i hög grad på att deras föredrag förbereds och genomförs på ett sådant sätt att de får åhörarna att lyssna. Chris Anderson presenterar nedanstående lista på 10 vanliga sätt att förstöra en muntlig presentation:

Läs mer...
 • Vestra

Är samarbete mellan interna arbetsgrupper alltid bra?

Internt samarbete mellan två enheter betraktas allmänt som något som alltid är bra. Ju mer internt samarbete mellan enheter desto bättre. Enligt professor Morten Hansen på University of California i Berkeley baseras denna självklarhet på ett falskt antagande. Samarbete mellan två organisatoriska enheter kan i vissa sammanhang i själva verket vara dåligt. Det kan kosta betydligt mer än nyttan med samarbetet, kan ta ifrån fokus från andra viktigare uppgifter och minska produktiviteten.

Läs mer...
 • Vestra

Är Sverige det mest jämställda och invandrarvänliga landet?

I ett forskningsprojekt, som genomförts i ett femtiotal länder, fick ett urval ur befolkningen ta ställning till bland annat följande två påståenden:

 1. När det är ont om jobb så har män företräde till jobb framför kvinnor
 2. När det är ont om jobb så borde arbetsgivare i första hand anställa (t ex svenskar) framför invandrare

Resultatet visade att det fanns mycket stora skillnader mellan hur de olika nationaliteterna besvarade de två påståendena.

Läs mer...
 • Vestra

Chefers insikt om sin egen förmåga att ge feedback och instruktioner

En av de vanligaste frågor vi ställer i våra medarbetarundersökningar handlar om chefens förmåga att ge feedback, formulerad som förmågan att ge konstruktiva synpunkter på medarbetarens arbetsprestation. Utfallet i denna fråga från ca 100000 medarbetares svar ligger på 64 % som instämmer att chefen är duktig på detta - en ganska hygglig siffra men som ändå ligger lägre än andra chefsbeteenden.

Läs mer...
 • Vestra

Den svåra konsten att framföra negativ feedback

Det finns i den svenska folksjälen en mer eller mindre nedärvd tendens till att bara ge positiva omdömen till andra, oavsett om en viss prestation eller företeelse är bra eller dålig. Negativ kritik framförs ofta, men sällan öppet direkt till berörd person. Den svenska förbundskaptenen i fotboll, Pia Sundhage, anses i Sverige vara en idealisk ledare eftersom hon får spelare att växa genom att framför allt fånga det positiva hos varje spelare. Sir Alex Ferguson, legendarisk tränare i Manchester United, som omnämns i en annan Läsvärt-artikel, var också duktig på att stötta sina spelare, men var samtidigt ökänd för att aldrig dra sig för att komma med snabb och skarp kritik mot spelare som inte gjorde sitt bästa.

Läs mer...
 • Vestra

Går det att utvärdera sin egen arbetsprestation?

Ett vanligt moment i medarbetarsamtal är att medarbetaren ska utvärdera sin egen arbetsprestation. Detta kan tyckas vara ett självklart och värdefullt bidrag till medarbetarsamtalet, men det finns gedigna studier som visar att medarbetarens skattning av sin egen insats ofta är felaktig och överdriven.

Läs mer...
 • Vestra

Hur hanterar du tystnad, den sämsta formen av feedback?

Vestras ledarutvärderingar, genomförda på mer än 50 000 chefer, visar att förmågan att ge feedback är chefens sämsta gren. Av alla de frågor vi ställt genom åren får feedbackfrågan det lägsta omdömet. Ungefär 50% av medarbetarna instämmer i påståendet att "min chef ger ofta bra synpunkter på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter".

Läs mer...
 • Vestra

Hur hanterar man kreativa medarbetare?

De flesta organisationer har en ambition att ständigt förnyas och utvecklas. En organisation som för länge håller fast vid invanda arbetssätt, tjänster och produkter kommer förr eller senare att bli förbisprunget av hungriga och innovativa konkurrenter. I våra medarbetarundersökningar följer vi därför alltid upp organisationers förmåga att utvecklas och förändras, samt ibland också förmågan att hantera kreativitet. Kreativa medarbetare kan ibland uppfattas som besvärliga och störande eftersom de ofta väljer att gå sin egen väg och tänker i nya okonventionella banor, vilket inte alltid uppskattas av omgivningen. En fara är att organisationer därför enbart väljer att anställa ängsliga ja-sägare och ”smidiga” medarbetare som alltid gör det förväntade, men som samtidigt inte kommer med några nya idéer eller kreativa lösningar. Organisationens utmaning är därför att försöka finna metoder att hantera kreativa medarbetare så att de trivs och utvecklas.

Läs mer...
 • Vestra

Hur många medarbetare är optimalt för att få en effektiv arbetsgrupp?

Vi har i våra medarbetarundersökningar sett att det finns ett samband mellan gruppstorlek och resultatet i undersökningarna. Små grupper med 5-6 medarbetare har genomgående bättre resultat än grupper med 15 personer och fler. Chefer som har få medarbetare får i genomsnitt klart bättre omdömen av sina underställda än chefer som har många medarbetare. En självklar förklaring till detta är förstås att chefen inte hinner med att leda många medarbetare. Under alla förhållanden verkar det som att det finns någon form av gräns för hur stor en arbetsgrupp bör vara för att fungera optimalt. I denna artikel ska vi försöka reda ut varför det förhåller sig på det sättet samt redovisa några principiella lösningar.

Läs mer...
 • Vestra

Hur ska medarbetare ge feedback till chefen?

Att chefen ska ge regelbunden feedback till sina medarbetare är en självklarhet men hur är det med feedback från medarbetare till chef? Chefer behöver regelbunden och ärlig feedback för att utvecklas i sitt ledarskap. Det gäller inte minst höga chefer. Forskning visar att ju högre upp chefen sitter desto mindre sannolikhet att chefen får ärlig feedback från omgivningen.

Läs mer...
 • Vestra

Introduktion av nya medarbetare, specialbevakning av de som jobbat 2-4 år?

I våra medarbetarundersökningar kan vi nästan alltid se ungefär följande mönster. Bilden visar att de som är mest nöjda med sin arbetssituation ofta är de som arbetat kort tid och de som arbetat längst tid. Det tycks alltså finnas en form av smekmånadseffekt hos de nyanställda som så småningom ebbar ut efter några års anställning.

Läs mer...
 • Vestra

Kan obehagliga faktorer öka effektiviteten?

Det finns hos många en uppfattning att företagets effektivitet klart hänger ihop med att olika positiva förhållanden finns på plats i organisationen, t ex ett bra arbetsklimat och en stor arbetsglädje. Man antar att ju positivare arbetsklimatet är desto högre kan effektiviteten bli. Det finns ibland också en allmän uppfattning om att det finns ett positivt samband mellan hur mycket resurser och tid en arbetsgrupp får och hur bra arbetsgruppen kommer att prestera. Om arbetsgruppen får små resurser till sitt förfogande så kommer den att prestera sämre än en arbetsgrupp som får mycket resurser. Detta låter som självklarheter, eller hur?

Läs mer...
 • Vestra

Konsten att få en öppen, ärlig och transparent företagskultur

På senare år har det kommit mycket forskning som visar att det finns stora fördelar med en öppen, ärlig och transparent företagskultur. En företagsledning som inte informerar på ett ärligt sätt, eller mörkar viktig information, får ett lågt förtroende hos de anställda. En företagsledning som saknar förtroende skapar stora kostnader i organisationen i form av dolda agendor, konflikter mellan enheter och mellan medarbetare, suboptimering etc. Det bristande förtroendet gör det svårt att driva igenom nödvändiga beslut eftersom medarbetarna inte litar på besluten, och vill inte heller alltid göra såsom ledningen säger. Kort sagt leder bristen på förtroende att aktiviteter i organisationen bromsas upp, vilket organisationen får betala i form av lägre effektivitet.

Läs mer...
 • Vestra

Lärdomar från Sir Alex

Sir Alex Ferguson är kanske världens bäste fotbollsledare genom tiderna. Han var ledare för Manchester United under 26 enastående framgångsrika år fram till maj 2013. Under dessa år vann Manchester United inte mindre än 13 engelska ligatitlar samt 25 andra nationella och internationella titlar. Det är förklaringen till att Manchester United idag betraktas som ett av världens mest värdefulla varumärken. Hans enastående framgångar som ledare har inte bara uppmärksammats i sportsammanhang utan också i den akademiska världen, nu senast av Harvardprofessorn Anita Elberse. Hon har nyligen publicerat en analys av Sir Alexs ledarskap, där hon och AF tillsammans resonerat sig fram till vad som gjort hans ledarskap så framgångsrikt. Här kommer några av lärdomarna, som också påminner om att det finns många likheter mellan framgångsrecept för idrottsvärlden och för organisationer.

Läs mer...
 • Vestra

Människans natur och konsten att motivera och belöna

I slutet av mars 2010 höll Daniel Pink ett anförande på Handelshögskolan i Stockholm på temat motivation. Han har nyligen kommit ut med bok om motivation där han driver tesen att det finns ett stort glapp mellan vad vetenskapen säger om vad som motiverar och de metoder som tillämpas i företagen för att motivera. Han menar att företagen har en mekanistisk syn på människan där de felaktigt tror att de genom materiella belöningar kan få människor att utföra önskade prestationer.

Läs mer...
 • Vestra

Nu kommer OBM på svenska

Just nu pågår en mindre revolution inom psykiatrin i Sverige. Den innebär i korthet att Socialstyrelsen under 2009 officiellt har gått ut med en rekommendation att KBT, Kognitiv beteendeterapi, är den terapiform som i första hand ska användas vid behandling av ångest och depressioner. Detta har skapat ett ramaskri bland psykiatriker och psykologer med en annan behandlingsinriktning än KBT. Det viktigaste skälet till att Socialstyrelsen förordar KBT är att den i ett otal vetenskapliga studier har visat sig vara effektivare än andra behandlingsmetoder.

Läs mer...
 • Vestra

Orsaker till dåligt samarbete i arbetsgrupper

Forskning visar att samarbetet i arbetsgrupper ofta fungerar dåligt. De fördelar som samarbetet ska ge blir ofta saboterat av låg motivation och koordinationsproblem. Dessa problem innebär att det ibland kan vara en nackdel att låta arbetsgruppen samarbeta för att lösa en uppgift i jämförelse med att låta de olika individerna göra jobbet på egen hand. Det menar i alla fall professor Richard Hackman vid Harvard Business School. Arbetsgrupper sätts ofta ihop av politiska skäl, inte för att få ett bra samarbete.

Läs mer...
 • Vestra

Reducering av stress genom omvärdering

I Vestras medarbetarundersökningar mäts som regel alltid upplevelsen av stress på arbetsplatsen. I våra undersökningar har vi sett en stadig minskning av upplevd stress under de senaste tio åren. Vad detta exakt beror på är inte lätt att svara på.

Läs mer...
 • Vestra

Strategier när man är missnöjd med sin arbetssituation

"Försök att uppskatta hur nöjd du är som helhet med din arbetssituation!" Ungefär så lyder den fråga som Vestra använt i nästan varenda medarbetarundersökning de senaste 20 åren. Så här fördelar sig svaren bland de ca 200000 medarbetare som genom åren fått frågan i våra medarbetarundersökningar (femgradig svarsskala).

Läs mer...
 • Vestra

Stress, utbrändhet och "boreout"

Andelen som sjukskriver sig pga utbrändhet har minskat under senare år vilket troligen beror på en kombination av att stressen har minskat men också på att företagen har blivit duktigare på att identifiera personer som befinner sig i riskzonen och att ta hand om utbrända medarbetare.

Läs mer...
 • Vestra

Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn?

En av de vanligaste frågor chefer ställer sig är vilken som är den viktigaste faktorn för påverkan på medarbetarnas motivation. De vanligaste alternativen som brukar framföras är t ex: uppmuntran från chef, erkänsla, lön och förmåner, samarbete med arbetskamrater , tydliga mål, intressanta arbetsuppgifter.

Läs mer...
 • Vestra

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90