Ledarskap 360

Närmaste chefs ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara varför en organisation eller en viss enhet fungerar bra eller dåligt. Ledarskapet har också en avgörande påverkan på företagskulturen.

Ledarskap 360 är en 360-graders analys för att kartlägga, utvärdera och utveckla ledarskapet inom organisationen.

Med Ledarskap 360 får chefen strukturerad feedback från organisationen, samt möjlighet att själv kommentera sina förutsättningar att lyckas i uppdraget.

Ledarskap 360 - 360-graders feedback för att utvärdera, analysera och utveckla ledarskapet inom en organisation.

Vad är Ledarskap 360?

Ledarskap 360 innebär att få strukturerad 360 feedback från överordnad chef, kollegor och underställda medarbetare, samtidigt som chefen själv gör en bedömning av sitt eget ledarskap. Rapporten ger en pedagogisk bild av hur ledarskapet fungerar och upplevs.

Unikt för Ledarskap 360 är chefens egen möjlighet att precisera sina förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag och i sin roll som chef - en viktig pusselbit vid analys och planering av chefsutveckling.

Ledardimensionerna

I Ledarskap 360 mäter vi de tre ledardimensionerna Relationsinriktning, Resultatinriktning och Utvecklingsinriktning. Enkäten består av 30 väl beprövade frågor inom de tre ledardimensionerna och följer bland annat upp följande ämnen:

Relationsinriktning

Lyssnar

Skapar delaktighet

Skapar bra samarbetsklimat

Ger feedback och stöd

Resultatinriktning

  Kundinriktad

  Tar tag i problem

  Följer upp mål

  Organiserar och planerar

Utvecklingsinriktning

  Utvecklar och förändrar

  Stödjer medarbetarnas kompetensutveckling

  Inspirerar till nytänkande

  Agerar långsiktigt

Vilka ledardimensioner är viktigast?

För att följa upp ledarskapet på ett professionellt sätt måste vi veta vilka ledaregenskaper som är viktigast, dvs vilka ledarbeteenden som i slutändan starkast påverkar organisationens framgång. Det finns en uppsjö av teorier och forskningsresultat som alla gör anspråk på att ha identifierat de mest grundläggande ledaregenskaperna. Gemensamt för många ledarteorier är att de identifierar två distinkta ledardimensioner som mer eller mindre alltid finns närvarande oavsett typ av bransch, organisation och kultur.

För en mer detaljerad genomgång, läs gärna vår artikel Vilka ledarbeteenden är viktigast?

Relationsinriktning och Resultatinrikting

Relationsinriktning berör förmågan att hantera sina medarbetare, dvs förmågan att lyssna, vara empatisk, ge stöd etc. Resultatinriktning är mer inriktad på att leva upp till organisationens mål, t ex förmågan att organisera och planera, arbeta effektivt etc.

Utvecklingsinriktning

I Ledarskap 360 mäts dessutom en tredje ledardimension som handlar om utveckling och förnyelse och benämns Utvecklingsinriktning.

Skälet till att även den här ledardimensionen inkluderas i 360 analysen är organisationernas starka önskemål om att deras ledare inte bara ska vara duktiga på att skapa resultat och hantera sin personal, utan också vara förändringsbenägna, kreativa och uppmuntra nytänkande för att organisationen inte ska stagnera.

Frågornas statistiska underbyggnad

Frågeformuläret som används i 360-analysen bygger på erfarenheter från ledarskapsutvärderingar som genomförts i 100-tals organisationer. Genom åren har frågeställningarna analyserats och utvecklats för att ge organisationen pålitliga och giltiga svar.

För en mer detaljerad redovisning av teorin bakom formuläret och dess statistiska egenskaper, se vår artikel Vilka ledarbeteenden är viktigast?

Anpassningar

Vi skräddarsyr och anpassar självklart gärna frågor, ämnen och områden i Ledarskap 360 utifrån organisationens egna ledarprinciper och ledarvärderingar.

Hjälp till förändring

Rapporterna i Ledarskap 360 gör det enkelt att identifiera styrkor och svagheter och ger varje chef tydliga signaler till handling.

Välj mellan olika typer av pedagogiska grafer som passar er organisation bäst. Chefsresultaten kan jämföras mot den egna organisationens totala resultat, Vestras databas eller egna målvärden. Varje rapport innehåller också respondenternas öppna kommentarer samt stödmaterial och handlingsplaner för att underlätta analys och förändringsarbete.

Behöver organisationen hjälp finns Vestras erfarna konsulter till hands för råd och stöd, vid enskilda chefssamtal eller för genomgång med organisationens samtliga chefer.

Referenser

Vestra genomför Ledarskap 360 i många olika typer av organisationer och verksamheter – fråga oss efter referenser! Vi samarbetar med privata aktörer i alla storlekar, kommuner, universitet, samt säkerhetsklassade verksamheter.

Image Description

Behöver ni hjälp med att utvärdera och analysera ledarskapet?

Behöver ni hjälp med att utvärdera ert ledarskap, eller arbetar du med ledarskapsutveckling och behöver ett verktyg som ger pedagogisk 360-graders feedback med förutsättning för förändring. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Kontakta oss