Medarbetarundersökning

Ett verktyg för organisationsstyrning samt chefs- och verksamhetsutveckling

Vestras medarbetarundersökning följer upp många områden inom en organisation och vi betraktar den som ett verktyg för organisationsstyrning samt chefs- och verksamhetsutveckling. Vi arbetar både med enklare medarbetarundersökningar med de mest vanligt förekommande frågeställningarna, till helt anpassade strategiska medarbetarundersökningar kopplade mot organisationens styrande dokument och ideala bild.

Vårt basformulär

Vestras basformulär innehåller 50 av de vanligast förekommande frågorna för att mäta exempelvis engagemang, kompetens, arbetsmiljö, delaktighet och medarbetarskap, effektivitet, ledarskap, synen på den egna arbetsgivaren mm.

Basformuläret möjliggör ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att genomföra en medarbetarundersökning.

Medarbetarundersökning | Vårt basformulär

Ett mer strategiskt perspektiv

En huvudidé bakom den strategiska medarbetarundersökningen är att tydliggöra gapet mellan den idealbild som återfinns i företagets styrande dokument och hur verkligheten faktiskt ser ut.

Gapet mellan idealbilden och verkligheten ska sedan fungera som utgångspunkt för det utvecklings- och förändringsarbete som följer efter presentation av rapporten.

På sikt ska organisationen, under ideala förhållanden och genom olika utvecklingsinsatser, minska gapet mellan önskat läge och nuläge.

Medarbetarundersökning | Den strategiska modellen

Strategiska medarbetarundersökningar har tre kompletterande syften:

1. Företagsstyrning

2. Ett verktyg för utveckling och förändring

3. Ledarutveckling

Företagsstyrning betyder i det här fallet att undersökningen syftar till att hjälpa företaget att gå i en önskvärd riktning, dvs ungefär såsom det är beskrivet i figuren ovan. För att det ska bli möjligt anpassas först frågeformulär, språkbruk, nyckeltal, rapporter etc till företagets mål och strategi. Resultatet ligger sedan till grund för ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete på alla organisatoriska nivåer i företaget.

Skälet till att ledarutveckling är en fundamentalt viktig del i den strategiska modellen är att närmaste chefs ledarskap är den överlägset viktigaste förklaringen till varför en viss enhet fungerar bra eller dåligt och är också en avgörande påverkansfaktor på företagskulturen. En bestående förändring är helt enkelt knappast möjlig utan att närmaste chef också förändrar sitt sätt att leda verksamheten.

Arbetsprocessen

Samla in

Med stöd för en mängd olika insamlingsmetoder gör vi det enkelt för dina medarbetare att besvara enkäten, oavsett vilka förutsättningar just din organisation har.

Analysera

Alla resultat distribueras via resultatportalen där varje chef på alla nivåer i organisationen får en snabb överblick över sina domäner. Rapporterna hämtas enkelt i PowerPoint, Pdf eller Excel.

Förändra

Rapporterna gör det enkelt att identifiera styrkor och svagheter och ger varje chef tydliga signaler till handling. Upprätta effektiva handlingsplaner direkt i resultatportalen.

Följ upp

Med vår förändringsturbo, en tilläggsmodul till medarbetarundersökningen, kan varje chef ges en unik möjlighet att effektivt och enkelt följa upp förändringsarbetet.

Vill du veta mer om våra medarbetarundersökningar och hur vi kan hjälpa er, kontakta oss.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90