Vestras medarbetarundersökning följer upp många områden inom en organisation och vi betraktar den som ett verktyg för organisationsstyrning samt chefs- och verksamhetsutveckling.

Vi arbetar både med enklare medarbetarundersökningar med de mest vanligt förekommande frågeställningarna, till helt anpassade strategiska medarbetarundersökningar kopplade mot organisationens styrande dokument och ideala bild.

Går ni i tankar om att genomföra en medarbetarundersökning inom er organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation med er medarbetarundersökning.

Vårt basformulär

Vestras basformulär innehåller 50 av de vanligast förekommande frågorna för att mäta exempelvis engagemang, kompetens, arbetsmiljö, delaktighet och medarbetarskap, effektivitet, ledarskap, synen på den egna arbetsgivaren mm. Basformuläret möjliggör ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att genomföra en medarbetarundersökning.

Ett mer strategiskt perspektiv

En huvudidé bakom denna modell är att i medarbetarundersökningen tydliggöra gapet mellan den idealbild som återfinns i företagets styrande dokument och hur verkligheten faktiskt ser ut. Detta gap ska sedan fungera som utgångspunkt för det utvecklings- och förändringsarbete som följer efter presentation av rapporten. På sikt ska organisationen, under ideala förhållanden och genom olika utvecklingsinsatser, minska gapet mellan önskat läge och nuläge.

Arbetsmiljöenkät avseende organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Med anledning av de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, har Vestra tagit fram en unik utvärdering som riktar sig till alla medarbetare i en organisation. Vi berör de viktigaste delarna i den nya föreskriften och följer också upp chefernas/arbetsledarnas förutsättningar samt arbetsgivarens ansvar för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvärderingen kan genomföras som en ”stand-alone” eller integreras i en medarbetarundersökning.

Samla in

Med stöd för en mängd olika insamlingsmetoder gör vi det enkelt för dina medarbetare att besvara enkäten, oavsett vilka förutsättningar just din organisation har.

Analysera

Alla resultat distribueras via resultatportalen där varje chef på alla nivåer i organisationen får en snabb överblick över sina domäner. Rapporterna hämtas enkelt i PowerPoint, Pdf eller Excel.

Förändra

Rapporterna gör det enkelt att identifiera styrkor och svagheter och ger varje chef tydliga signaler till handling. Upprätta effektiva handlingsplaner direkt i resultatportalen.

Följ upp

Med vår förändringsturbo, en tilläggsmodul till medarbetarundersökningen, kan varje chef ges en unik möjlighet att effektivt och enkelt följa upp förändringsarbetet.

Prisbelönad bok

En utförlig beskrivning av strategiska medarbetarundersökningar återfinns i boken "Medarbetarundersökningar - som verktyg för företagsstyrning och förändring" av Pierre Schou. Boken fick juryns specialpris av tidskriften Personal och Ledarskap i samband med utmärkelsen Årets Bokstöd.

Våra kunder