Medarbetarundersökning

Att förändras och utvecklas över tid är en nödvändighet för alla organisationer.

En medarbetarundersökning, eller medarbetarenkät, syftar till att skapa förutsättningar för en organisation att utvecklas, förändras och gå i en önskvärd riktning.

Kontakta oss
Medarbetarundersökning - Vestra

Stor eller liten, offentlig eller privat?
Vi har en medarbetarundersökning för alla organisationers behov.

I en medarbetarundersökning mäts och identifieras skillnaden mellan ett önskvärt läge, idealbilden, och hur verkligheten faktiskt ser ut. Skillnaden mellan nuläge och idealbild ska sedan fungera som drivkraft för det utvecklings- och förändringsarbete som följer efter den genomförda undersökningen.

Våra medarbetarundersökningar sätts samman utifrån varje organisations behov och innehåller väl beprövade frågor och en god balans mellan medarbetarinriktade och resultatinriktade nyckeltal. Resultatet från undersökningen sammanställs i pedagogiska rapporter som gör det enkelt att identifiera styrkor och svagheter för respektive enhet och chef inom organisationen. Med hjälp av vår förändringsturbo är det sedan enkelt för varje chef att driva på förändringen och genomföra snabba pulsmätningar för utvalda nyckeltal eller frågeområden.

Strategisk medarbetarundersökning - skräddarsydd medarbetarundersökning utifrån organisationens styrande dokument.

Strategisk medarbetarundersökning

Huvudidén bakom den strategiska medarbetarundersökningen är att tydliggöra gapet mellan den idealbild som återfinns i organisationens styrande dokument (mål, vision, strategi, värdegrund) och hur verkligheten faktiskt ser ut. För att det ska bli möjligt anpassas först frågeformulär, språkbruk, nyckeltal och rapporter till organisationens mål och strategi.

Ledarskapet ingår alltid i en strategisk medarbetarundersökning och anpassas till organisationens aktuella ledarprinciper.

Den strategiska medarbetarundersökningen summeras i ett totalindex som ger ett mått på var organisationen befinner sig i dagsläget. Skillnaden mellan nuläget och idealbilden ska sedan fungera som drivkraft för det utvecklings- och förändringsarbete som följer efter den genomförda undersökningen.

Medarbetarundersökning Bas

Medarbetarundersökning Bas innehåller de vanligast förekommande frågorna, formulerade på ett sätt som vi vet fungerar på riktigt i verkligheten. Det är ett utmärkt alternativ för den mindre organisationen eller som utgångspunkt i en mer anpassad variant. Medarbetarundersökning Bas sammanfattas i ett totalindex, jämförs mot Vestras databas och baseras på följade områden:

 • Engagemang
 • Kompetens
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Delaktighet och medarbetarskap
 • Effektivitet
 • Utveckling och förbättring
 • Ledarskap - närmaste chef
 • Synen på den egna arbetsgivaren
Medarbetarundersökning bas - en medarbetarundersökning med de vanligaste frågorna, formulerade på ett sätt som vi vet fungerar i verkligheten.

Stort urval av tilläggsfrågor

Komplettera din medarbetarundersökning. Vi har ett stort urval beprövade tilläggsfrågor inom exempelvis följande områden.

Tilläggsfrågor medarbetarundersökning - stort urval av beprövade tilläggsfrågor för att komplettera din medarbetarundersökning.
 • Arbetsmiljö och hälsa - fördjupning
 • Arbete på distans
 • Kundfokus
 • Ledarskap - Chef över chef
 • Ledarskap - Projektledare
 • Ledarskap - Förutsättningar för att lyckas som chef
 • Arbetet i ledningsgruppen
 • Jämställdhet
 • Employee Net Promoter Score (eNPS)
 • HME- och HSE-frågorna

Eller låt oss skräddarsy nya frågor som täcker ert specifika behov.

Glöm inte bort era styrkor!

Det är lätt att peka på och hitta vad som inte fungerar i ett resultat, men lika viktigt är det också att identifiera sina styrkor.

Att identifiera vilka styrkor medarbetarna ser i sin egen organisation ser vi som en naturlig del i arbetet med en medarbetarundersökning. Förutom att de olika rapporterna gör det enkelt att identifiera sina styrkor burkar vi i många fall komplettera med öppna kommentarer där medarbetarna har möjlighet att berätta fritt vad de tycker fungerar bra hos sin arbetsgivare.

Medarbetarundersökning - Glöm inte bort era styrkor. Att identifiera vilka styrkor medarbetarna ser i sin organisation är en naturlig del av medarbetarundersökningen.
Medarbetarundersökning - Närmaste chefs ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara varför en viss enhet fungerar bra eller dåligt. Medarbetarundersökningen är även ett verktyg för ledarskapsutveckling.

Ledarskap

Medarbetarundersökningen är även ett verktyg för ledarutveckling.

Närmaste chefs ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara varför en viss enhet fungerar bra eller dåligt. Hur ledarskapet fungerar är också avgörande för hur pass hög aktiviteten, eller bristen på aktivitet, blir i förändringsarbetet. Ledarskapet är också en avgörande påverkansfaktor på företagskulturen. En bestående förändring är helt enkelt knappast möjlig utan att närmaste chef också förändrar sitt sätt att leda verksamheten.

I våra medarbetarundersökningar speglas tre ledardimensioner:

 • Medarbetarinriktning
 • Resultatinriktning
 • Utvecklingsinriktning

Läs gärna mer om de olika ledarbeteenden som finns i vår artikel Vilka ledarbeteenden är viktigast?

Förändringsturbo

Komplettera medarbetarundersökningen med pulsmätningar för att kontinuerligt följa upp dina förändringsinsatser.

Med Vestras förändringsturbo kan varje chef inom organisationen, eller via HR, genomföra korta pulsmätningar för att ta tempen på den egna arbetsgruppen inom specifika frågor eller områden.

Genom att koppla förändringsturbon till medarbetarundersökningen ges varje chef ett enkelt sätt att följa upp och driva på förändringsarbetet utifrån de uppsatta mål som medarbetarundersökningen resulterat i.

Frågorna väljs enkelt ut bland de frågor som använts i medarbetarundersökningen vilket medför full jämförbarhet och inget krångel med formulering eller svarsskalor.

Medarbetarundersökning - effektiva pulsmätningar mellan de ordinarie medarbetarundersökningarna för att kontinuerligt följa upp dina förändringsinsatser.
Image Description

Har ni funderingar kring en medarbetarundersökning?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Kontakta oss

Arbetsprocessen