Reducering av stress genom omvärdering

I Vestras medarbetarundersökningar mäts som regel alltid upplevelsen av stress på arbetsplatsen. I våra undersökningar har vi sett en stadig minskning av upplevd stress under de senaste tio åren. Vad detta exakt beror på är inte lätt att svara på. Några principiellt tänkbara förklaringar:

  • Arbetsbelastningen har generellt sett gått ned i arbetslivet.
  • Organisationer fungerar mer effektivt idag.
  • Arbetsinnehållet har blivit mer intressant och trivseln har förbättrats, vilket har reducerat stressen.
  • Ökad satsning på kompetensutveckling har gjort att individer hanterar sin arbetssituation på ett bättre sätt.
  • Organisationer och chefer tar bättre hand om medarbetare som upplever stress och har lärt sig identifiera och hantera stressiga arbetsförhållanden bättre.

Reduceringen av stress kan bero på en kombination av dessa faktorer även om det är svårt att tro att arbetsbelastningen generellt sett har gått ned i arbetslivet.

Tre faktorer påverkar stressupplevelsen

För att förstå siffrorna bakom upplevd stress, och för att åtgärda den, så är det nödvändigt att också förstå vad stress är och hur den uppstår. Stress är egentligen ett komplext begrepp som påverkas av minst följande tre faktorer: arbetssituationen, individen samt individens tolkning av stressen. En hög arbetstakt leder inte automatiskt till hög stress hos individen eftersom individer hanterar arbetstakten olika. En person med stor vana och hög kompetens har självklart lättare att hantera och få kontroll över sin arbetssituation än en oerfaren person. Men även en oerfaren person behöver nödvändigtvis inte känna stress över den höga arbetsbelastningen. En avgörande faktor är omgivningens stöd men också hur individen själv tolkar stressupplevelsen.

Tolkningen av stressupplevelsen avgörande

Stress kan vara ett skadligt tillstånd, med bland annat ökad risk för utbrändhet och hjärtinfarkt. I forskning har man visat att individens tolkning av stressupplevelsen är avgörande för om stressen ska få skadliga konsekvenser. Om individen själv upplever situationen som hotfull, och samtidigt tror att stressreaktionen påverkar dem negativt, så reagerar kroppen också på ett negativt sätt med sammandragna blodkärl och högre kortisolhalter. Individer, som visserligen känner nervositet och hög hjärtklappning, men som har förmågan att tolka stressupplevelsen som en naturlig reaktion, reagerar kroppsligt annorlunda, t ex med vidgade blodkärl. I forskning har man visat att individer som lär sig hantera stress, genom att omvärdera stressupplevelsen på ett mer positivt sätt, inte alls drabbas av några skadliga effekter av stressen.

Konsekvenser för stresshantering

En konsekvens av dessa forskningsrön är att det är nödvändigt att göra en noggrann analys av orsakerna till stressen, innan åtgärder vidtas. Orsakerna kan, som nämnts tidigare, både finnas i arbetssituationen, hos individen själv och i individens tolkning av stressupplevelsen, eller en kombination av dessa faktorer. Det är alltså inte självklart att man alltid ska försöka förändra arbetsförhållandena för att reducera stressen, vilket historiskt har varit det vanligaste angreppsättet. Det kan uppenbarligen vara så att det ibland kan vara individens negativa tolkning av stressupplevelsen som är det primära problemet och att man därför istället ska arbeta med att träna individen att omvärdera stressupplevelsen.