Hur kan man skapa motivation för tråkiga arbetsuppgifter?

Det är förstås inte alla arbetsuppgifter som är roliga att utföra, men som ändå måste utföras. I detta avsnitt har vi samlat några tips om hur man kan göra en tråkig arbetsuppgift mer uthärdlig.

1. Ge en rationell förklaring till varför uppgiften är nödvändig att utföra

Om det inte är helt uppenbart varför den tråkiga uppgiften måste utföras så kan det ibland vara nödvändigt att förklara varför.

2. Visa empati med den som ska utföra arbetsuppgiften

Det går ofta lättare att utföra en tråkig arbetsuppgift om omgivningen samtidigt visar medkänsla med den stackare som ska göra jobbet.

3. Låt individen lösa uppgiften på sitt eget sätt

En tråkig arbetsuppgift kan bli ännu tråkigare om den som ska utföra den dessutom är tvungen att göra det enligt en metod som har bestämts av någon annan. Om det finns möjlighet är det bättre att låta den som ska utföra uppgiften, att göra det på sitt eget sätt.

4. Utför de allra tråkigaste arbetsmomenten först

Om det finns fler delmoment i den tråkiga arbetsuppgiften så är det bättre att man börjar med de allra tråkigaste uppgifterna och sedan tar itu med de mer intressanta momenten. Detta kallar man i inlärningspsykologin för Premacks princip. I forskningen har man visat att en positiv aktivitet som utförs efter en tråkig aktivitet kan ”förstärka” utförandet av den tråkiga aktiviteten, dvs den tråkiga arbetsuppgiften får positiva konsekvenser, vilket därmed gör den mer lustfylld.

5. Gör uppgiften om möjligt mer varierad

De amerikanska forskarna Hackman & Oldham visade på 1980-talet att det framför allt är följande fem egenskaper som påverkar hur pass intressant och givande arbetsuppgiften upplevs:

  • Den ska vara viktig, dvs upplevas som meningsfull av den som utför den
  • Individen ska kunna se helheten, dvs förstå hur delmomentet hänger ihop med slutprodukten
  • Frihet. Låt individen utföra arbetsuppgiften på sitt eget sätt
  • Individen ska kunna se ett resultat av sitt eget arbete
  • Variation. En arbetsuppgift blir mer stimulerande om den kan utföras på olika sätt
Det sistnämnda innebär t ex att om det är fler personer som ska utföra olika tråkiga arbetsuppgifter så kan man byta arbetsuppgifter med varandra för att göra arbetet mer varierat.

6. Om möjligt koppla uppgiften till ett högre syfte

Det går ofta att se det meningsfulla även i en tråkig arbetsuppgift. Om det är möjligt kan det vara motiverande att tydligt koppla den tråkiga arbetsuppgiften till ett högre syfte och på det viset göra uppgiften mer givande och uthärdlig.

7. Lägg om möjligt till positiva sidoaktiviteter

Om det inte går att göra själva arbetsuppgiften mer spännande kan man försöka sig på att lägga till en mer lustfylld sidoaktivitet för att göra den tråkiga uppgiften mer givande. Det kan t ex vara en gemensam social aktivitet, t ex avsluta den tråkiga arbetsuppgiften med en gemensam middag, lägga in ett tävlingsmoment etc.