Vad är Positiv psykologi?

Martin Seligman är en tongivande amerikansk professor i psykologi som genom åren forskat om skiftande ämnen såsom depression, inlärd hjälplöshet, optimism och gränserna för vad en människa kan förändra. Under de senaste tio åren har hans fokus varit vad som numera kallas Positiv Psykologi. I grova drag kan man säga att positiv psykologi handlar om faktorer som påverkar människans välbefinnande och lycka.

Bakgrunden till att Martin Seligman började intressera sig för detta ämne är att han upptäckte att en stor del av psykologin enbart var fokuserad på att förstå människors problembeteenden såsom ångest, depression, fobier, mobbing etc. Han menar att en alldeles för liten del av den psykologiska forskningen är inriktad på att förstå vad det är som skapar välbefinnande och gör människor motståndskraftiga mot olycka.

Fem huvudfaktorer

Positiv psykologi handlar inte bara om att känna glädje eller lycka utan definieras som ett betydligt mer komplext tillstånd. Grundtesen i positiv psykologi är att det finns fem huvudfaktorer som är indikatorer på människors välbefinnande. De har förkortats PERMA efter varje faktors begynnelsebokstav på engelska:

  • Positive emotions - individens positiva känslotillstånd såsom glädje eller att känna sig tillfreds.
  • Engagement - hur engagerad individen är i olika aktiviteter.
  • Relationships - välbefinnande uppstår mycket ofta tillsammans med andra människor. Människor med rika sociala relationer mår bättre än andra.
  • Meaning - att känna mening i livet är viktigt och är till stor del en subjektiv upplevelse. Vad som upplevs som meningsfullt av en individ behöver inte vara det för en annan.
  • Accomplishment - att lyckas med något är en viktig pusselbit för att känna riktigt välbefinnande.

Seligman menar att det går att mäta dessa fem faktorer och därigenom alltså få ett mått på människors välbefinnande. Han menar att varje land skulle behöva mäta sitt välbefinnande som ett komplement till de traditionella framgångsmåtten såsom BNP. I en undersökning som gjordes för ett par år sedan hamnade Sverige på 8:e plats av de länder som deltog i studien. Resultatet visade att ca 22 % av svenskarna känner välbefinnande. Danmark hamnade högst på 33 % medan Ryssland hamnade i botten med 5 % välbefinnande.

Kurser i välbefinnande

Martin Seligman anser att det går att påverka människors välbefinnande genom att undervisa dem i vad det är som gör dem lyckliga. Den amerikanska armén har dragit igång ett mycket ambitiöst utbildningsprogram i Positiv psykologi i syfte att öka välbefinnandet och samtidigt minska personalens motståndskraft mot psykisk sjukdom. Hittills har mer än 1 miljon medarbetare utbildats. Utvärderingen av arméns utbildningssatsning, kallad MRT (Master Resilience Training), visar på mycket positiva resultat och antyder att de medarbetare som gått programmet har signifikant lägre nivåer av missbruksproblem, ångest, depression och PTSD (stress).